PRIVACY STATEMENT EZDOESIT

Lees hier alles over GDPR & Privacy

1. Welke partijen zijn er?

In deze Privacy Statement (“Privacyverklaring”) wordt verstaan onder:

EZDOESIT, met zetel te Kustlaan 70, B-8380 ZEEBRUGGE, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW-BE 0786.833.811.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met EZDOESIT via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Privacywet’: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 

2. Welke persoonsgegevens worden ingezameld?

Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. EZDOESIT erkent dit recht, en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand.

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

EZDOESIT voldoet aan de hierboven opgenoemde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven onder titel 3. De gegevens zijn toereikend en niet overmatig.

3. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens gebruikt?

EZDOESIT zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Dit statement is aangepast aan de General Data Protection Regulation (GDPR).

EZDOESIT kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

4. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

EZDOESIT zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het beheren van cloudinfrastructuur, verwerking van betalingen (bv Payconiq), koppelingen met derden (bv Billit), voor het leveren van diensten aan EZDOESIT, …)

Indien het noodzakelijk is dat EZDOESIT in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat EZDOESIT uw persoonsgegevens openbaar maakt:

Privacy is voor EZDOESIT  een cruciaal begrip. We vinden het dan ook belangrijk je hierover zo uitgebreid mogelijk te informeren. Deze Privacy Statement (of “Privacyverklaring”) ontslaat EZDOESIT bijgevolg van eventuele verdere informeren op documenten, online websites of campagnesites, et cetera. Bij het gebruik van de website zal gewezen worden op de ‘legal corner’, waar deze Privacy Statement (of “Privacyverklaring”) onlosmakelijk deel van uitmaakt.
 

5. Beveiligingsmaatregelen

EZDOESIT heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Wij houden ook beveiligingskanalen in het oog om op de hoogte te zijn van nieuw gekende problemen en hun oplossingen. (Via wijzigingen in instellingen of patches).

Niet tegenstaande het veiligheidsbeleid van EZDOESIT, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die wij stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% zodat EZDOESIT nooit absolute veiligheid kan garanderen. Wij zijn daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit.

Wij zullen bij een inbraak of een ander data beveiligingsincident onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken. Alle betrokkenen en de privacy commissie zullen indien nodig verwittigd worden.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding en de sterkte van uw wachtwoorden en beveiligingscodes. EZDOESIT zal nooit vragen om uw wachtwoorden of codes en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik van uw account. EZDOESIT raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en bij twijfel meteen met ons contact op te nemen.

6. Wat zijn mijn rechten?

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen:

In het geval dat u reeds klant bent: inzage, rectificatie, aanvulling en update kan via het contactformulier (https://ezdoesit.be/contact).

In alle andere situaties en uitoefening van overige rechten voor klanten, gelieve contact op te nemen met door.decorte@gmail.com of dit schriftelijk te vragen door het verzenden van uw aanvraag naar Kustlaan 70, 8380 Zeebrugge.

De uitvoering van deze rechten is in principe steeds kosteloos

Bovendien kan u indien u ingetekend bent op 1 of meerdere categorieën van nieuwsbrieven steeds voor 1 of meerdere categorieën uittekenen door op de link in de verzonden mails te klikken of via het contactformulier.

7. Update privacyverklaring

EZDOESIT is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie op de website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig het juridisch gedeelte van onze website te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Wij houden er ons van onze kant natuurlijk aan hier niet licht over te gaan en enkel wijzigingen door te voeren om uw en onze rechten duidelijker te omschrijven of indien er wettelijk gezien wijzigingen moeten doorgevoerd worden.

8. Verwijzingen naar andere websites.

Onze verschillende websites kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u 1 van deze hyperlinks aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. EZDOESIT draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming zijn met de privacywetgeving.

9. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Onder “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

EZDOESIT treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Zij definieert het doel en de juridische en technische middelen voor de verwerking. Zij voert de verwerking echter zelf niet uit, dit doet de feitelijke verwerker.

10. Wie is de feitelijke verwerker?

Onder “verwerker” wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die in opdracht van de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Als feitelijke verwerkers worden aangeduid:

De feitelijke verwerkers zijn slechts verantwoordelijk voor de goede werking van de technische doorgifte van de gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online Cloud portalen. De feitelijke verwerkers beslissen autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doen dit vanuit hun professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Deze verwerkers bieden voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking, en voldoet bijgevolg aan artikel 16, §1 privacywet.

Een klant kan op eenvoudige vraag aan EZDOESIT via door.decorte@gmail.com steeds de naam van de feitelijke verwerker van zijn data krijgen.

11. Worden er cookies gebruikt?

Bij een bezoek aan de website van EZDOESIT worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van EZDOESIT bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

EZDOESIT gebruikt cookies om het bezoek aan de website te vereenvoudigen, en een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. De volledige details rond het cookiegebruik op de EZDOESIT -website kan je nalezen in de ‘Cookie Statement’ (of “Cookieverklaring”). 

12. Linken met 3th party

12.1 WordPress CMS

Het WordPress CMS systeem is GDPR compliant.

Je kan een vereenvoudigde uitleg lezen op deze link:
https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/the-ultimate-guide-to-wordpress-and-gdpr-compliance-everything-you-need-to-know/#gdpr-wpcompliant
 

Vanaf WordPress 4.9.6 is de WordPress core software GDPR-compliant. Het kernteam van WordPress heeft verschillende GDPR-verbeteringen toegevoegd om ervoor te zorgen dat WordPress GDPR-compliant is. Het is belangrijk om op te merken dat wanneer we het over WordPress hebben, we het hebben over zelf gehoste WordPress.org (zie het verschil: WordPress.com vs. WordPress.org).

Dit gezegd zijnde, vanwege de dynamische aard van websites, kan geen enkel platform, plug-in of oplossing 100% GDPR compliance bieden. Het GDPR-compliance proces zal variëren op basis van het type website dat u hebt, welke gegevens u opslaat, en hoe u gegevens verwerkt op uw site.

13. Contacteer EZDOESIT

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring of over de wijze waarom EZDOESIT uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons dan te contacteren:

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop EZDOESIT deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop EZDOESIT uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt en bemiddeling via door.decorte@gmail.com . Was niet voldoende, dan kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.