Algemene Voorwaarden

ALgemene Voorwaarden EZDoesIT

Artikel 1 - Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden van EZDoesIT (hierna genoemd als “EZDoesIT”) met als maatschappelijke zetel: Kustlaan 70, 8380 Zeebrugge. EZDoesIT is ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0786.833.811.  

 

In de voorwaarden hieronder wordt er verstaan:

 

  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee een overeenkomst met EZDoesIT tot levering van producten en diensten wordt gesloten of wenst af te sluiten.

  • Overeenkomst: elke afspraak gemaakt tussen de Klant en EZDoesIT, schriftelijk bevestigd, betreffende de huur of aankoop van één of meerdere producten of diensten van EZDoesIT.

  • Website: de website van EZDoesIT (https://EZDoesIT.be) waarop de producten en diensten van EZDoesIT aangeboden worden.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de producten en diensten van EZDoesIT, tenzij anders is overeengekomen en door EZDoesIT schriftelijk is bevestigd. Door enkel het verstrekken van een bestelling aanvaardt de Klant deze verkoop- en betalingsvoorwaarden. Toezeggingen van vertegenwoordigers, verkopers of andere personeelsleden zijn voor EZDoesIT slechts bindend, indien schriftelijk is bevestigd door EZDoesIT of door toezending van de factuur. Bij nietigverklaring van één of meer van deze algemene voorwaarden, zullen de overige voorwaarden onaangetast blijven wat betreft hun wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven niet het recht de goederen of diensten te weigeren, verbintenissen op te zeggen, betaling achterwege te laten, gedeeltelijke betalingen uit te voeren of schadevergoeding te eisen.

Artikel 3 – Opdracht en Werking

3.1 Hosting en domeinnamen aangeboden via de Website van EZDoesIT

Een Klant kan via de Websiteproducten of diensten bestellen, zonder dat EZDoesIT hiervoor een offerte vooraf moet opsturen. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten en diensten die via de Website door de Klant besteld worden. De producten en diensten aangeboden op de Website (anders dan webdesign) worden binnen de op Website vermelde termijn geleverd. Nadat De Klant een bestelling plaatst, zal de Klant hierover geïnformeerd worden via e-mail over hoe en wanneer de Klant gebruik kan maken van de bestelde producten of diensten via de Website. 

Webdesign en onderhoud

Voor webdesign gerelateerde diensten of producten kan een overeenkomst met de Klant gesloten worden wanneer de Klant een offerte, opgestuurd door EZDoesIT aanvaardt. De Klant kan de offerte aanvaarden binnen de termijn die vermeld is op de offerte of die vermeld is geweest via het communicatiemiddel met de Klant. 

 

De Klant kan een offerte, opgestuurd door EZDoesIT, niet wijzigen door elementen in de offerte aan te passen, toe te voegen of te verwijderen zonder dat EZDoesIT op voorhand schriftelijk er toestemming voor gegeven heeft voor die bepaalde wijziging(en). 

 

EZDoesIT kan aan de Klant wel schriftelijk de mogelijkheid geven om tussen de elementen vermeld in de offerte te ‘kiezen’, met andere woorden enkele de diensten of producten aan te duiden die de Klant wenst. De Klant kan dit doen door de elementen die hij wenst te onderstrepen of op eender welke manier aan te duiden waaruit men duidelijk kan afleiden dat de Klant die bepaalde elementen wenst. De elementen die de Klant niet wenst kan de Klant doorkruisen of op eender welke manier duidelijk aantonen dat de Klant die bepaalde elementen niet wenst. Echter kunnen er bepaalde combinaties niet mogelijk zijn, daarom moet EZDoesIT steeds voor de offertes, waarbij er enige wijziging is aan de offerte door de Klant in vergelijking met de originele offerte, schriftelijk goedkeuring geven. Pas nadat de goedkeuring door EZDoesIT is gegeven (ingeval er dus een wijziging is door de Klant in vergelijking met de eerst opgestuurde offerte), is er een overeenkomst.  

 

Indien er sprake is van een voorschot die de Klant op voorhand dient te betalen, zal EZDoesIT pas beginnen werken aan de website nadat het voorschot betaald is door de Klant en nadat het benodigde materiaal geleverd is aan EZDoesIT, tenzij er op voorhand uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als er een voorschot betaald dient te worden, zal de Klant na het aanvaarden van de offerte, een factuur met betalingsinfo opgestuurd krijgen, dit kan via e-mail zijn of via de klantenzone van EZDoesIT.  Na ontvangst van het voorschot door EZDoesIT, zal de Klant een bevestiging krijgen van ontvangst. De geschatte leveringstijd en de benodigde informatie zullen meegedeeld worden per e-mail of via de klantenzone. 

3.3 Benodigdheden webdesign, hosting

EZDoesIT kan tijdens het werken aan de website of applicaties die betrekking hebben tot de website, om bijkomende informatie vragen zoals: tekst bij een bepaald gedeelte, foto’s of designvoorkeuren. Bij sommige diensten kan EZDoesIT vragen om accounts bij derden aan te maken. EZDoesIT kan, indien EZDoesIT dat noodzakelijk vindt, een deel van de opdracht laten uitvoeren door een derde.

 

De Klant is verantwoordelijk voor het op tijd leveren van de benodigde tekst, foto’s of eender welke andere informatie zoals login gegevens bij derden, om de opdracht te kunnen uitvoeren. EZDoesIT zal de Klant (stapsgewijs) informeren over welke benodigdheden er nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht en, indien de Klant dit vraagt, waarom die benodigdheden gevraagd worden.

 

EZDoesIT behoudt het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten of de overeenkomst definitief te ontbinden indien EZDoesIT de benodigde materiaal en informatie niet kan krijgen door de Klant.

 

De compatibiliteit van de geleverde inhoud door de Klant met de wet is volledig de verantwoordelijkheid van de Klant. EZDoesIT zal de inhoud niet monitoren op overtredingen die de (inter)nationale wet of intellectuele eigendomsrecht of de Europese privacyregelgeving schendt. EZDoesIT behoudt zich echter het recht om te weigeren dergelijke inhoud te plaatsen wanneer EZDoesIT dergelijke inhoud opmerkt. De Klant heeft in dit geval geen enige recht op schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst.

 

3.4 Benodigdheden en werking onderhoud

EZDoesIT dient gedurende de periode van onderhoud, toegang te hebben tot de hosting account en ingeval er sprake is van een CMS, tot de beheerdersaccount van de CMS-platform van de Klant. Indien de website(s) van de Klant gehost is/zijn bij een derde, dient EZDoesIT login-toegang te krijgen tot de hosting account en CMS-platform van de website van de Klant waarvoor de dienst onderhoud besteld is, gedurende de volledige periode van onderhoud. Indien de Klant dit niet wenst of mogelijk acht, kan er hiervan afgeweken worden als EZDoesIT dat uitdrukkelijk schriftelijk laat weten.

 

EZDoesIT kan, indien EZDoesIT dit noodzakelijk vindt, bij websites die gebruikmaken van de dienst onderhoud, zonder voorafgaand bericht aan de Klant ingrijpen om ervoor te zorgen dat de website online blijft. Deze ingreep kan in de vorm zijn van een wijziging, toevoeging of verwijdering van elementen van de website (technische of niet-technische zaken). Dit kunnen updates zijn, maar ook zaken die betrekking hebben tot het waarborgen van de veiligheid van data van de website of het tegengaan van eender welke vorm van cyber-aanvallen. EZDoesIT kan nooit garanderen dat de website volledig probleemloos functioneert, aangezien EZDoesIT tijdens onderhoud niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de website. 

Artikel 4 - Prijs en betaling

Voor webdesign en webdesign gerelateerde diensten en producten bestaat de prijs uit een eenmalige betaling, dat omvat het opstarten van de website op basis van de door de Klant geleverde inhoud (foto’s, tekst en/of video’s), de verstrekking van één of meerdere domeinnamen en afhankelijk van wat de Klant wenst: een maandelijkse kost voor het onderhoud van de website en de hosting ervan. Indien niet anders vermeld op de offerte, is de Klant niet verplicht onderhoud en hosting als diensten samen met het webdesign te nemen. 

 

De Klant aanvaardt en erkent dat de maandelijkse kost van webhosting en onderhoud jaarlijks kan geïndexeerd en/of aangepast worden.

 

Wanneer de klant een overeenkomst aangaat met EZDoesIT dan stemt de klant er uitdrukkelijk en automatisch mee om elektronisch gefactureerd te worden door EZDoesIT. Indien de Klant webhosting en/of domeinnaam producten heeft besteld via de Website, dan worden de facturen automatisch en volledig geïnd via kredietkaart of domiciliëring (SEPA Direct Debit, SDD) op de factuurdatum. Voor facturen met betrekking tot webdesign, dient de Klant de factuur voor de vervaldatum te betalen. Betaling is mogelijk via bankoverschrijving, kredietkaart, Bancontact en Visa. EZDoesIT zal de Klant informeren over de betalingsmogelijkheden. 

 

Indien de Klant hosting bij EZDoesIT neemt en de inning van de maandelijkse of jaarlijkse kost voor de verlenging door EZDoesIT niet mogelijk is, is EZDoesIT gerechtigd om na een betaaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum de website offline te zetten. De Klant zal bij een niet tijdige betaling op de hoogte gebracht worden en wordt er daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. De Klant kan aan EZDoesIT per mail of via de klantenzone laten weten de termijn niet meer te willen verlengen.

 

Indien de Klant een overeenkomst aangegaan is met EZDoesIT, waarbij de Klant (een deel van) de kost achteraf dient te betalen, is er voor iedere vertraging van de betalingen van de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.

 

Wanneer de Klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dan dient hij dit kenbaar te maken aan EZDoesIT binnen twee weken na de factuurdatum. EZDoesIT zal na ontvangst van de bezwaar onderzoeken of de Klant gelijk heeft.

 

Alle prijzen vermeld door EZDoesIT zijn exclusief BTW en eventuele andere wettelijke heffingen. Aangezien EZDoesIT vrijgesteld is van BTW, dient er geen BTW betaald te worden en zijn de prijzen vermeld op de offerte en website de definitieve prijzen.

 

Artikel 5 – Levering

De uitvoering van de overeenkomst door EZDoesIT gebeurt steeds afhankelijk van de inzicht en vermogen van EZDoesIT. EZDoesIT kan indicatieve levertijden aangeven maar deze verbinden EZDoesIT niet om te leveren op de aangegeven indicatieve levertijden. EZDoesIT zal communiceren met de Klant over de levering en nieuwe indicatieve tijden aangeven indien de initiële indicatieve tijden niet kunnen nagekomen worden.

 

Indien EZDoesIT dit nodig acht zal EZDoesIT de levering in delen uitvoeren en EZDoesIT behoudt zich het recht om in dat geval ook in delen te factureren.

 

De Klant moet de nodige gegevens tijdig versterken voor het bouwen van de website. Elke vertraging in het leveren van de nodige gegeven of in het beantwoorden van vragen gesteld door EZDoesIT aan de Klant kunnen nooit aan EZDoesIT ten laste worden gelegd.

 

De Klant erkent en aanvaardt aan EZDoesIT het recht te geven om voor promotiedoeleinden naar de geleverde producten en diensten aan de Klant te refereren, tenzij de Klant EZDoesIT vooraf uitdrukkelijk op de hoogte brengt dat hij dit niet wenst. EZDoesIT behoudt zich altijd het recht om een creditvermelding aan te brengen in de voetnoot van de website geleverd aan de Klant (webdesign), deze creditvermelding kan linken naar de website van EZDoesIT. De Klant is vrij om deze creditvermelding te verwijderen of (opnieuw) te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van EZDoesIT. 

 

EZDoesIT aanvaardt betalingen via Mastercard, Visa, Bancontact, Paypal en bankoverschrijving. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd, dit kan ook automatisch gedebiteerd indien de Klant voor een wederkerige overeenkomst is gegaan.

Artikel 6 – Gebruik van CMS-platform

Bij de levering van een website bij webdesign krijgt de Klant toegang tot het CMS-platform waarmee EZDoesIT de website heeft gemaakt (hierna: “het Platform”). Hiermee kan de Klant zelf de inhoud op de website aanpassen. De Klant gaat hier akkoord met de gebruiksvoorwaarden van het Platform waarmee de website is gemaakt. EZDoesIT is niet verantwoordelijk voor elke overtreding van de Klant op de gebruiksvoorwaarden van het Platform.

 

EZDoesIT is niet verantwoordelijk voor elke inhoud dat de Klant plaatst op de site dat tegenstrijdig is met de (inter)nationale wet. EZDoesIT zal de inhoud geplaatst door de Klant op de website niet monitoren en de verantwoordelijkheid daarover valt volledig ten laste van de Klant.  

Artikel 7 – Klachten en aanpassingen

De Klant is gehouden de geleverde producten en/of diensten op het moment van levering te onderzoeken.

 

Klachten en/of aanpassingen over geleverde producten en diensten moeten door de Klant aan EZDoesIT binnen dertig (30) dagen na levering gemeld worden, daarna vervalt elke aanspraak wegens gebrek tegen EZDoesIT.

 

Klachten en/of aanpassingen moeten zo gedetailleerd mogelijk worden geformuleerd opdat EZDoesIT ze adequaat kan handelen.

 

Klachten en/of aanpassingen gemeld door de Klant schorten de verplichtingen of de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

Artikel 8 - Duur en beëindiging

De overeenkomsten van EZDoesIT voor de webhosting diensten kunnen aangegaan worden voor een periode van één maand, één kwartaal, één semester, één jaar of een veelvoud hiervan. Na verloop van deze termijn wordt de overeenkomst automatisch verlengd.

Bij EZDoesIT kan er een domeinnaam aangekocht worden voor een minimumperiode van 1 jaar. Bij verlenging van een domeinnaam met een domeinnaam extensie dat EZDoesIT aanbiedt, geldt er eveneens een minimumperiode van 1 jaar. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van de domeinnamen voor de aankoop, verlenging of verhuis van domeinnamen steeds voor een periode van één jaar en exclusief BTW. 

 

Indien EZDoesIT de Klant een domeinnaam aanbiedt samen met webdesign, wordt deze domeinnaam initieel aangekocht voor een periode van 1 jaar. Daarna wordt het verlengd zolang de Klant onderhoud neemt voor de desbetreffende website.

 

De functies die gekoppeld zijn met een webhostingpakket worden automatisch stopgezet bij een beëindiging van een overeenkomst met betrekking tot webhosting. 

 

De Klant behoudt steeds het recht om een domeinnaam in het bezit van de Klant te verhuizen vanuit EZDoesIT indien het nog niet vervallen is, hiervoor moet de Klant contact opnemen met EZDoesIT om een verhuiscode aan te vragen, indien de Klant dit zelf niet kan opvragen via het klantenpaneel. Indien de domeinnaam samen met webdesign gekocht is, kan de Klant de domeinnaam pas verhuizen zodra de website is geleverd. 

 

De verhuis van een domeinnaam uit EZDoesIT betekent niet dat een Klant het recht heeft op enige vorm van vergoeding. 

 

De overeenkomsten van EZDoesIT waarbij er enkel sprake is van webdesign, zijn van kracht van zodra de offerte door de Klant geaccepteerd is, totdat de website geleverd is en de Klant de eventuele openstaande factuur volledig vereffend heeft.

 

Een overeenkomst van EZDoesIT die webdesign samen met onderhoud bevat, wordt aangegaan voor een periode van minimum één jaar, tenzij het in de overeenkomst anders is vermeld.  

 

Na het initiële jaar kan er een nieuwe overeenkomst aangegaan worden met de Klant waarbij er onderhoud aangeboden wordt eventueel samen met een ander product of dienst van EZDoesIT. Deze overeenkomst kan maandelijks of jaarlijks aangegaan worden. Die kan dan op zijn beurt maandelijks of jaarlijks verlengd worden. De Klant kan dan op elk ogenblik opzeggen zonder enige kosten, mits een opzegtermijn van één (1) maand.De overeenkomsten gerelateerd aan webhosting (aangegaan via de website van EZDoesIT) worden voor de periode waarvoor het oorspronkelijk is aangegaan automatisch en zonder voorafgaande toestemming van de Klant verlengd. De Klant kan een aanvraag tot stopzetting van de automatische verlenging indienen via de klantenzone. Indien de Klant de stopzetting van de automatische verlenging wenst aan te vragen via e-mail, kan EZDoesIT om veiligheidsredenen vragen om bijkomende informatie van de Klant. Zo kan EZDoesIT verifiëren dat het werkelijk de Klant is die om stopzetting vraagt van zijn/haar producten.

 

EZDoesIT behoudt zich het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst indien de Klant in staat van faillissement is verklaard. EZDoesIT is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de Klant en de Klant erkent en aanvaardt EZDoesIT te vrijwaren van aanspraak door derden.

 

EZDoesIT kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen en zonder gerechtelijke tussenkomst indien de Klant:

 

  • Onethisch gebruik maakt van het internet
  • Handelt of informatie verspreidt die in strijd zijn met de (inter)nationale wet- en regelgeving
  • Informatie verspreidt die discriminerend of racistisch zijn  
  • Handelt of informatie verspreidt tegenstrijdig met de algemeen aanvaarde normen en waarden

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

Door EZDoesIT ontwikkelde materiaal, concepten, ideeën zijn en blijven eigendom van EZDoesIT en mogen niet worden gebruikt zonder expliciete schriftelijke toestemming van EZDoesIT.

Artikel 10 – aansprakelijkheid

EZDoesIT hangt af voor verschillende diensten van de medewerking, diensten en leveringen van derden. EZDoesIT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit relaties met derde partijen aangezien EZDoesIT daar weinig of geen invloed op heeft.

 

De prestaties verricht door EZDoesIT dienen steeds beschouwd te worden als middelenverbintenissen en niet als resultaatsverbintenissen.

 

EZDoesIT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuiste gegevens door de Klant, defecten aan de systemen van de Klant, nalatigheid door de Klant, verlies of diefstal van wachtwoorden door de Klant, verlies aan data door toedoen of nalatigheid van de Klant, …

 

Gelet op de aard van het internet en de grote aantal menselijke tussenkomsten en de ingewikkeld aard van netwerksystemen en communicatie, kan EZDoesIT voor websites die gehost worden door EZDoesIT, geen continue beschikbaarheid van de website voor de Klant garanderen. In geval van storingen zal EZDoesIT al het nodige doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

 

Gezien de aard van het internet en de grootte aantal knooppunten voor aanvallen kan EZDoesIT de veiligheid van de websites die gemaakt zijn door EZDoesIT nooit te volle garanderen. EZDoesIT zal ook alles in het werk stellen om de gegevens en website van de Klant die door EZDoesIT gehost wordt, veilig te houden maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien derde partijen erin slagen de veiligheidsmaatregelen te breken.

Artikel 11 – overmacht

In geval van overmacht is EZDoesIT vrijgesteld van zijn verplichtingen afhankelijk van de duur en de impact van de overmacht. EZDoesIT behoudt het recht in geval van overmacht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten of de overeenkomst definitief te ontbinden.

 

Overmacht is elke situatie of gebeurtenis dat buiten de controle van EZDoesIT ligt. Dit omvat maar is niet beperkt tot: niet tijdige leveringen door derden, niet tijdige leveringen van het benodigde materiaal met betrekking tot webdesign door de Klant, verbroken relaties met derden, gebreken in communicatiesystemen, stakingen, storingen in het internet, brand, verlies of schade van data door hackers, …

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de aanbiedingen van of de overeenkomsten met EZDoesIT is het Belgische recht van toepassing. Hierbij dienen de geschillen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter te Brugge.